Rank Holders

Rank Holders

List of Rank Holders in Bharathiar University Examinations

S.No Student’s Name % / CGPA University Rank Holders
1 Ms. P.Dhanya
2002 - 2005
BBM - 7th Rank
74%
2 Ms. S.Shyama
2004 - 2007
BBM - 2nd Rank
85%
3 Ms. G.Bharathi
2004 - 2007
BBM - 9th Rank
81%
4 Mr. S. Karthigeyan
2006 - 2007
B.Com - 3rd Rank
87.62%
5 Ms. S. Jayashree
2005-2007
M.Com - 1st Rank
86.38%
6 Mr. V. Danaval Pandi
2005-2007
M.Com - 2nd Rank
86.22%
7 Ms. P. Dhanya
2005-2007
M.Com - 8th Rank
83.05%
8 Ms. D. Umamaheshwari
2005 – 2007
M.Sc CS – 2nd Rank
86.7%
9 Ms. V. Saranya
2005 – 2008
B.Com CA – 9th Rank
84.6%
10 Ms. N. Tinu
2005 – 2008
B.Sc CS – 10th Rank
"85.6%"
11 Ms. C.P. Pardhipha
2007 – 2009
M.Com - 2nd Rank
85.39%
12 Ms. R.Radhika
2007 - 2009
M.Sc IT - 3rd Rank
82%
13 Ms. N.Ramya
2007 - 2009
M.Sc IT - 4th Rank
81%
14 "Mr. M.Varatharajan
2007 - 2009
M.Sc IT - 5th Rank
80.2%
15 "Mr. N.Murugesh
2007 - 2009
M.Sc IT - 7th Rank
79%
16 Ms. C. Sharon Cynthia
2007-2010
BCA - 7th Rank
82%
17 Ms. N.Sreeja
2009-2011
M.Com - 1st Rank
85.50%
18 Ms. B. Nithya
2009-2011
M.Com - 3rd Rank "
84.70%
19 Ms. R.Revathy
2009 – 2011
M.Sc IT - 7th Rank
82%
20 Ms. P.Geetha
2009 – 2011
M.Sc IT - 9th Rank
80%
21 Ms. K.Sangeetha
2010 – 2012
M.Sc IT - 3rd Rank
87%
22 Ms. S. Gokila
2010-2012
M.Sc IT - 4th Rank
85%
23 Ms. R. Keerthika
2010 – 2013
BCA - 2nd Rank
87.7%
24 Ms. A . Vidhyapriya
2010 – 2013
B.Com - 8th Rank
8.460
25 Ms. K. Rohini
2011 – 2014
B.Com - 7th Rank
8.240
26 Mr. A .Prakash
2011 - 2014
B.Sc CS- 5th Rank
8.870
27 Mr. C. Rajkumar
2011 – 2013
M.Sc IT - 5th Rank
8.495
28 Ms. M. Raju 2011 – 2013 M.Sc IT 9th Rank 8.402
29 Ms. G.Kavitha
2011 – 2013
M.Com - 4th Rank
8.422
30 Ms. G. Sasikala
2012-2015
B.Sc IT - 8th Rank
8.576
31 Ms. S. Swetha
2014 - 2017
B.Com - 5th Rank
8.377
32 Mr. Srijith R
2020-2022
M.Sc IT - 1st Rank
8.6.17
Image

Student Online Admission

Online Admission

Apply Now
shapes